آزمایشگاه متالوگرافی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه دکتر فرشید مالک
شماره ثابت 82884376
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه می توان ساختار فلزات مختلف اعم از آلیاژهای آهنی و غیر آهنی را بررسی کرد.
تجهیزات آزمایشگاه