آزمایشگاه ذوب ریسی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه نادره گلشن ابراهیمی
شماره ثابت 82883949
نشانی جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-ساختمان معاونت آموزشی-زیر زمین-اتاق 5
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه خواص ذوب ریسی پلیمرها مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد.
تجهیزات آزمایشگاه