آزمایشگاه الکتروسرامیک
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه دکتر امین یوردخانی
شماره ثابت 82883941
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه
  • I-V Tracer | سازنده : شریف سولار - ایران
  • LCR متر | سازنده : GPS - انگلیس | مدل : GPS-50-200 kHz
  • کوره 1250 | سازنده : آذر کوره - ایران