آزمایشگاه سازه دریایی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه دکتر مهدی شفیعی فر
شماره ثابت 82883984
نشانی تهران جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
تجهیزات آزمایشگاه