آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه دکتر شهاب الدین یثربی
شماره ثابت 82883932 - 82884967
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
تجهیزات آزمایشگاه