آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه دکتر محمود یزدانی
شماره ثابت 82883932 - 82884980
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
تجهیزات آزمایشگاه