آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه دکتر احسان طاهری نساج
شماره ثابت 82883943
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه