آزمایشگاه راه و ترابری
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره ثابت 82883965
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
تجهیزات آزمایشگاه