آزمایشگاه نانوساختارها
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده فنی و مهندسی گروه نانو مواد
مدیر آزمایشگاه دکتر رضا پورصالحی
شماره ثابت 82883993-82883997
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه