آزمایشگاه خوردگی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره ثابت 82883971
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه