آزمایشگاه سازه و زلزله
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه دکتر حمید محرمی
شماره ثابت 82884315
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
تجهیزات آزمایشگاه