آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه دکتر بیتا آیتی
شماره ثابت 82884340
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
تجهیزات آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاه