آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره ثابت 82884309
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر دانشگاه تربیت مدرس
تجهیزات آزمایشگاه