آزمایشگاه های پلیمر (زیرزمین ساختمان آموزش کل)
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه دکتر مهرداد کوکبی
شماره ثابت
نشانی
تجهیزات آزمایشگاه