کارگاه شهید کشتکار
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه دکتر مهرداد کوکبی
شماره ثابت
نشانی
تجهیزات آزمایشگاه