آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره ثابت 82883517
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 3
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه، انواع خدمات آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی ارائه می گردد.
تجهیزات آزمایشگاه