آزمایشگاه جداسازي زيستي
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
شماره ثابت 82883538
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
تجهیزات آزمایشگاه