آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
شماره ثابت 82883979-82883350
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
تجهیزات آزمایشگاه