آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه دکتر رضا میراسمعیلی
شماره ثابت 82883598
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه
  • آزمون سایش تر | سازنده : طراحی و ساخت در آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست - ایران
  • آزمون سایش خشک | سازنده : طراحی و ساخت در آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست - ایران
  • کاتر اهرمی | سازنده : طراحی و ساخت در آزمایشگاه آنالیز تخریب و مکانیک شکست - ایران