آزمایشگاه زیست محاسباتی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم ریاضی گروه ریاضی کاربردی
مدیر آزمایشگاه دکتر مهدی میرزائی
شماره ثابت 82884727
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاه