آزمایشگاه مطالعات آنتی باکتریال
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پزشکی گروه باکتری شناسی
مدیر آزمایشگاه دکتر اشرف محبتی مبارز
شماره ثابت 82883842
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه