آزمایشگاه کشت سلولی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پزشکی گروه باکتری شناسی
مدیر آزمایشگاه خانم دکتر پیرایه
شماره ثابت 3875530888
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه