آزمایشگاه فرآیندهای نوین تصفیه آلاینده ها
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پزشکی گروه بهداشت محیط
مدیر آزمایشگاه دکتر سید غلامرضا موسوی
شماره ثابت 82883863-82884580
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاه