آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره ثابت 82883954
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه