آزمایشگاه شیمی پلیمرها
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره ثابت 82883944
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه