آزمایشگاه جریانهای چند فازی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی
مدیر آزمایشگاه دکتر محمد رضا انصاری
شماره ثابت 82884901
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاه