آزمایشگاه مشاوره آمار
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم ریاضی گروه آمار
مدیر آزمایشگاه دکتر محسن محمدزاده درودی
شماره ثابت
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه