آزمایشگاه آنالیز سم شناسی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پزشکی گروه سم شناسی
مدیر آزمایشگاه دکتر بهرام دارایی
شماره ثابت 82884552
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه