آزمایشگاه فلوسایتومتری
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پزشکی گروه ایمنی شناسی
مدیر آزمایشگاه دکتر حسن زهیر صراف
شماره ثابت 82884550
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه