آزمایشگاه عوامل شیمیایی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پزشکی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
مدیر آزمایشگاه دکتر حسن اصیلیان
شماره ثابت 82883596
نشانی تهران - جلال ال احمد - پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه