آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه دکتر سید سعید حسینی
شماره ثابت 82884904 - 82883335
نشانی دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه انواع تحقیقات پیشرفته در خصوص غشاها و فرایندهای جداسازی غشایی صورت می پذیرد. همچنین توانمندی در خصوص تهیه فیلم ها و بررسی خواص آنها اعم از تراوایی از دیگر امکانات این آزمایشگاه میباشد. انواع فرایندهای میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و جداسازی گازها و ایزوتوپها از موضوعات اصلی میباشد.
تجهیزات آزمایشگاه