آزمایشگاه بیولومینسانس
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه دکتر سامان حسینخانی
شماره ثابت 82884483
نشانی جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه-دانشکده علوم زیستی-طبقه اول-آزمایشگاه بیولومینسانس-آزمایشگاه 4102