آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه دکتر مهدی عبداللهی
شماره ثابت 82884959
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 31-4
تجهیزات آزمایشگاه