آزمایشگاه زبان روسی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم انسانی گروه زبان روسی
مدیر آزمایشگاه دکتر محبوبه علیاری شوره دلی
شماره ثابت 82883665
نشانی جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی- طبقه زیر همکف