آزمایشگاه مرکزی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی "معاونت پژوهشی و فناوری"
مدیر آزمایشگاه مدیر تعریف نشده است
شماره ثابت
نشانی
تجهیزات آزمایشگاه