آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره ثابت 82885029
نشانی جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی مهندسی-طبقه منفی 1-اتاق 25/2-4
تجهیزات آزمایشگاه