آزمایشگاه سنتز پلیمر
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه دکتر علیرضا شریف
شماره ثابت 82883954
نشانی جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده های فنی مهندسی - دانشکده مهندسی شیمی-بلوک 3 - طبقه 3 شرقی - آزمایشگاه شماره 356
تجهیزات آزمایشگاه