آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی (سلولی و مولکولی)
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
مدیر آزمایشگاه دکتر مهدیه ملانوری شمسی
شماره ثابت 82883649
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه هم کف، آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش