آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
مدیر آزمایشگاه دکتر مهدیه ملانوری شمسی
شماره ثابت 82883649
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه ورزشی، سالن تندرستی
تجهیزات آزمایشگاه