آزمایشگاه اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه دکتر حسین نادری منش
شماره ثابت 82883423
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه 1-،اتاق 303-
تجهیزات آزمایشگاه