آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه دکتر حسین نادری منش
شماره ثابت 82884710
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5116
تجهیزات آزمایشگاه