آزمایشگاه جداسازی (453)
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه دکتر حسن پهلوانزاده
شماره ثابت 82883969
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 453
تجهیزات آزمایشگاه