آزمایشگاه فناوری های پیشرفته در ماشین های ابزار (آزمایشگاه 30-4)
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولید
مدیر آزمایشگاه دکتر محمدجواد ناطق
شماره ثابت 82884317
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 30-4
تجهیزات آزمایشگاه