آزمایشگاه آنزیم
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه دکتر خسرو خواجه
شماره ثابت 82883428
نشانی جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم زیستی-طبقه اول -اتاق 4106
تجهیزات آزمایشگاه