کارگاه حیوانات
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پزشکی
مدیر آزمایشگاه دکتر مجید پیرستانی
شماره ثابت 82883844
نشانی رو بروی ساختمان شماره 1 پزشکی قدیم
تجهیزات آزمایشگاه