آزمایشگاه خواص مواد
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه دکتر امیر عبداله زاده
شماره ثابت 82883956
نشانی جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی و مهندسی-طبقه منفی 2-اتاق 12-4
تجهیزات آزمایشگاه