آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه دکتر مهرداد بهمنش
شماره ثابت 82884753-82884477
نشانی جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
تجهیزات آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاه