آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه دکتر مهرداد بهمنش
شماره ثابت 82884753
نشانی جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
تجهیزات آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاه