آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و نانوزیست فناوری
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه مدیر تعریف نشده است
شماره ثابت 82884753
نشانی جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
تجهیزات آزمایشگاه