آزمایشگاه ژنتیک عمومی
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه دکتر مجید صادقی زاده
شماره ثابت 82883487
نشانی جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
تجهیزات آزمایشگاه