آزمایشگاه هیدرولیک
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره ثابت 82883984
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر
تجهیزات آزمایشگاه